שם
מספר טלפון
דואר אלקטרוני
נושא הפנייה

צרו קשר

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם!

היכנסו לצפייה בתקנון חברת עז הרים - "מבצע לוהט לקיבוצים ומושבים"

תקנון "מבצע לוהט לקיבוצים ומושבים"

 

 1. השתתפות במבצע (כהגדרתו להלן) כפופה לכלל הוראות תקנון זה ולתנאים שיפורסמו מעת לעת באתר חברת עז הרים: www.ez-harim.co.il
 2. כל פעולה למימוש הטבה (כהגדרתה להלן) מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה ולכל תנאי שיפורסם מעת לעת על ידי עורכת המבצע, כהגדרתה להלן.
 3. עורכת המבצע היא חברת עז הרים בע"מ (ח.פ. 514220649) קיבוץ החותרים ד.נ חוף הכרמל (להלן: "החברה").
 4. תחום המבצע – המבצע יחול אך ורק בתחומי מדינת ישראל.
 5. ההטבות – תחזוקת מסלול ל 3 שנים ללא עלות למזמינים פארק מבית עז הרים המשתתף במבצע (להלן: "פארק"). בנוסף להטבה הנ"ל, יוענקו ההטבות הבאות כמפורט וכפוף לתנאים שלהלן:
  • למזמינים פארק ממבחר הפארקים של עז הרים בסכום העולה על 490 אלף ₪ – הטבה של פאמפטרק ילדים חווייתי ב-99 אלף ש"ח בלבד.
  • למושבים וקיבוצים פארק פאמפטרק מבית עז הרים בשטח של עד 300 מ"ר החל מ-189 אלף ₪.
  • למועצות בהזמנת 5 פארקים לעיל או בהזמנה בסך כולל מעל 900,000 שח, ינתן פאמפטרק נוסף מתנה.

  החברה תהיה רשאית להתנות ו/או להוסיף על תנאי ההטבה דלעיל והכל בהתאם לפרסום הספציפי של ההטבה באתר חברת עז הרים בע"מ: www.ez-harim.co.il (להלן: "אתר החברה") ו/או בכל אמצעי פרסום אחר. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות פרסום ספציפי כאמור, יחול האמור בפרסום.

  *שירותי תחזוקה כוללים את תחזוקת המסלול בפארק פאמפטרק בלבד / תחזוקת מתקני ההחלקה בפארק סקייטפארק בלבד / תחזוקת מגרש ההחלקה בפארק מסוג ווילפארק בלבד, ללא תחזוקת פיתוח הצמוד והגינון. למען הסר ספק, התחזוקה אינה כוללת תחזוקת מערכת השקיה.

 6. תקופת המבצע – המבצע בתוקף מיום 23/05/2016 ועד ליום 30/09/2016.
 7. החברה רשאית לשנות את תקופת המבצע, להאריכה, לקצרה, לחלקה לחלקים, או לבטלה באופן מוחלט, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה ו/או מי מטעמה באתר החברה ו/או בכל אמצעי פרסום אחר, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.
 8. תנאי ההשתתפות -
  • ההטבה הינה לשימוש חוקי בלבד.
  • ההטבה ניתנת למימוש מרובה, כלומר לקוח אשר קיבל את ההטבה פעם אחת בקניה נוספת בסכומים האמורים יהנה מהטבה נוספת בהתאם לתקנון הנ"ל כאילו לא רכש מעולם.
  • ההטבה הינה אישית בלבד, של המשתתף, והיא איננה ניתנת להעברה.
  • ההטבה תינתן רק עבור הזמנות שייחתמו במהלך תקופת המבצע.
  • ההטבה תינתן באותו מתחם בלבד שבו הוקם הפארק שנרכש מהחברה.
  • החברה תוכל להגדיר, באמצעות האתר שלה ו/או בכל דרך אחרת, פארקים ספציפיים אשר לא ניתן יהיה ליהנות ביחס אליהם מההטבה, ובכל מקרה רשימת הפארקים כאמור בתקנון זה היא המחייבת, אלא אם פורסם אחרת על ידי החברה.
 9. החברה תהא רשאית בכל עת, לבטל את ההטבות ו/או לחייב את הלקוח בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה, בכל מקרה בו הלקוח יעשה פעולות ו/או מחדלים לבדו ו/או ביחד עם אחרים, בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד לרוחו של תקנון זה ו/או בניגוד לדין.
 10. החברה תהא רשאית בכל עת לבטל את המבצע ו/או לשנות ו/או לבטל כל הוראה המופיעה בתקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מותנה. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי תקנון זה כפופים לשינויים ולהוראות כל דין ו/או הוראות כל רשות מוסמכת.
 11. הודעה בדבר שינוי הוראות התקנון או כל הודעה אחרת על פיו תפורסם על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכפוף לכל דין. מובהר, כי פרסום השינוי באתר החברה יחשב כהודעה על פי סעיף זה.
 12. החברה תהיה רשאית להציע ללקוחות מסוימים הטבות נוספות ו/או הטבות שונות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 13. המשתתף פוטר בזאת את החברה, מנהליה, עובדיה ומי מטעמן, מכל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר עם המבצע, ההשתתפות (או אי ההשתתפות), ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.
 14. ההשתתפות במבצע היא מרצונם החופשי ועל אחריותם הבלעדית של המשתתפים במבצע. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, פגיעה בשם הטוב, נזק ממוני ובלתי ממוני וכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אשר ייגרם למי מהמשתתפים במבצע עקב ו/או בקשר עם השתתפותם ו/או אי השתתפותם במבצע. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לאי התאמה, נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג, ישירים או עקיפים, שיגרמו למאן דהוא, בין למשתתף ובין לאדם אחר, כתוצאה ו/או עקב טעות ו/או אי התאמה אחרת.
  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי אם מסיבה כלשהי תחויב החברה ו/או מי מטעמה לשאת באחריות או חבות כלשהי בזיקה לתקנון זה, תהיה אחריותה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, ככל שייגרמו, עקב מעשה או מחדל של החברה ובהיקף שלא יעלה בשום מקרה על שווי ההטבה. המשתתף מצדו משחרר את החברה מחובת תשלום דמי נזק או פיצויים בסכום העולה על הסכום הנקוב. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האמור לעיל נועד לקבוע תקרת אחריות בגין נזק כלשהו ולא יפורש כאילו הינו קובע פיצוי מוסכם. בכל מקרה, כל משתתף מוותר על כל טענה של הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או כל נזק עקיף אחר, תהא עילת התביעה אשר תהא.
 15. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר החברה, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו התקינה של המבצע בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף במבצע, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. החברה לא תישא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או נזק עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו במבצע.
 16. בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה. המודעות והפרסומים השונים יהיו לנוחות המשתתפים בלבד.
 17. כל זכויות הקניין הרוחני במבצע (כולל בטקסטים, קבצים וסמלים שייעשה בהם שימוש במסגרת ו/או לצורך המבצע) הנם רכושה הבלעדי של החברה.
 18. רישומי החברה יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור להשתתפות במבצע.
 19. אם יקבע כי הוראה מהוראות התקנון הינה בלתי אכיפה ו/או בטלה מסיבה כלשהי לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראותיו של התקנון, והצדדים יפעלו על מנת ליישם את התקנון כרוחו וכלשונו, לרבות החלפת ההוראה הבלתי אכיפה ו/או בטלה כאמור בהוראה חלופית שתוצאתה ופעולתה זהות בעיקרן.
 20. בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לגברים ונשים כאחד.
 21. על תקנון זה יחול הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להוראות תקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה הקשורה למבצע הינה שלושה חודשים ממועד סיום תקופת המבצע.
יצירת קשר
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות